REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PETs’DIET

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania umów sprzedaży i wymiany za pośrednictwem strony internetowej www.petsdiet.pl, należącej do PetAnimal sp. z o.o. z siedzibą w Masłomiącej, ul. Parkowa 124, zwanego dalej: “Sklepem Internetowym” oraz określa zasady i warunki świadczenia przez PetAnimal sp. z o.o. z siedzibą w Masłomiącej usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.petsdiet.pl umożliwia dokonywanie zakupów online, w zakresie towarów pozostających w aktualnej ofercie sklepu internetowego. Rejestracji oraz zakupu towarów może dokonywać jedynie przedsiębiorca, w dalszej części regulaminu zwany “Usługobiorca”, w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010.220.1447), tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Sklep internetowy www.petsdiet.pl prowadzony jest przez firmę PetAnimal sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Parkowej 124, 32-091 Masłomiąca, telefon +48 606416835, zwanej w dalszej części regulaminu “Usługodawca”.

 

§ 1 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Cała zawartość strony internetowej www.petsdiet.pl chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu stanową własność Usługodawcy. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.
 2. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Usługobiorców ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Usługobiorcy. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Usługobiorców. Każdy Usługobiorca może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Usługobiorcę Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 

§ 2 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Usługobiorcy, Usługobiorca obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Usługobiorca powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Usługobiorca ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Usługobiorca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Usługobiorcy, zaś Usługobiorca uzyskuje możliwość dostępu do Konta Usługobiorcy i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§ 3 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Usługodawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Usługobiorców do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
 2. Usługobiorca może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługobiorca składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DODAJ DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Płacę i zamawiam” Użytkownik ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, ilości, sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności. W celu modyfikacji wielkości Zamówienia podczas procedury składania Zamówienia należy w okienku widocznym na stronie Sklepu przy danym Towarze wpisać żądaną liczbę. W przypadku karm TASTE&WET minimalna liczba zamawianych słoików to 8. Usługobiorca po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Usługobiorca jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. W toku składania pierwszego zamówienia na Towar, Usługodawca udostępnia w ramach formularza zamówienia funkcjonalność umożliwiającą skorzystanie przez Usługobiorcę z jednorazowego gratisu. Usługobiorca, chcąc skorzystać z tej funkcjonalności wybiera podczas składania zamówienia, na stronie płatności, opcję „Masz kupon?”. W rozwijającym się okienku Usługobiorca wpisuje kod i zatwierdza go poprzez przycisk „Zastosuj kupon”. Kupon rabatowy Usługobiorca może otrzymać uzupełniając i wysyłając ze strony www.petsdiet.pl odpowiedni formularz. Zastosowanie kuponu podczas pierwszego zakupu upoważnia do otrzymania 10 % rabatu.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Usługobiorca Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia i zawarcia umowy.
 7. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
 8. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 3-5 dni roboczych (od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Usługodawcy).
 9. Okresowo mogą pojawiać się w ofercie Sklepu Internetowego Towary z opcją tzw. „produkty na zamówienie”. Wysyłka takich Towarów nastąpi w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia i zaksięgowania płatności. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Usługobiorca zostanie o tym poinformowany przez Sklep a pieniądze zostaną zwrócone na konto. Zamówienie oczekujące zostanie zrealizowane w jednej przesyłce wraz z pozostałymi dostępnymi Towarami.
 10. Usługobiorca, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni (od daty odebrania Towaru) odstąpić od niej bez podawania przyczyny. [formularz odstąpienia od umowy] W tym przypadku Usługodawca zwraca Usługobiorcy koszty towaru oraz koszty wysyłki do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
 11. Zwrot Towaru może nastąpić jedynie w przypadku, gdy nie nosi on znamion rozpieczętowania/otwarcia, skorzystania z usługi.

 

§ 4 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Usługobiorca będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Usługobiorca będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Warunkiem wysłania Towaru jest zapłata za Towar i Dostawę.
 3. Usługobiorca może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Usługobiorcy przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
  • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Usługobiorcy przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Usługobiorcę);
  • BLIK poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Usługobiorcy przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Usługobiorcę).
 4. Usługobiorca powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 Dni roboczych.
 5. Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna swój bieg z chwilą zaksięgowania płatności z tytułu realizacji Zamówienia na rachunku Usługodawcy.
 6. W wypadku niewywiązania się przez Usługobiorcę z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 4, Usługodawca odstąpi od Umowy sprzedaży.
 7. Na życzenie Usługobiorcy Usługodawca wystawi fakturę VAT/rachunek. Dane do faktury/rachunku należy wskazać w Formularzu Dane płatności w okienku „Dodatkowe informacje” albo dostarczyć na adres mailowy: [email protected] w momencie składania Zamówienia. Wystawiona faktura VAT/rachunek zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy Zamówieniu lub (na życzenie) dołączona do dostarczonego Zamówienia.

 

§ 5 Wysyłka

 1. Zamówiony Towar wysyłany jest do Usługobiorcy na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z informacjami podanymi na stronie www.petsdiet.pl wyłącznie na terenie Polski.
 2. Ze względu na specyfikę produkcji karm TASTE&WET, ich wysyłka realizowana jest raz w tygodniu – w środy.
 3. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Usługodawcy.
 4. Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego przez Usługobiorcę Towaru bez wad.
 5. Usługobiorca obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Usługobiorca ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Usługobiorcę w terminie wysłanych Towarów z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.
 7. Sklep nie posiada punktu osobistego odbioru i zwrotu towarów.

 

§ 6 Reklamacje

 1. Usługodawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Użytkowników nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Usługodawca ponosi wobec Użytkowników będących Konsumentami odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 3. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im jeżeli Towary dostarczone w ramach Usługi mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Towaru) z umową.
 4. Reklamacje można wnosić w formie elektronicznej – e-mailem na adres: [email protected] lub w formie pisemnej, przesyłając ją listem poleconym na adres: ul. Parkowa 124, 32-091 Masłomiąca. [formularz reklamacyjny]
 5. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Konsument życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta, a także preferowany przez Konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Usługodawcy dowód zakupu Towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik będący Konsumentem nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Towarów podlegających reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Konsument obowiązany jest do przesłania na adres Usługodawcy wadliwego Towaru. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Towarów na adres Usługodawcy oraz koszty dostarczenia Towarów wolnych od wad (w razie wymiany Towaru) ponosi Usługodawca.
 7. Usługodawca ustosunkowuje się do reklamacji Usługobiorcy w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.
 8. Nieodpowiednie przechowywanie Towarów (niezgodne z zaleceniami Usługodawcy) nie może stanowić podstawy do reklamacji.
 9. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Usługobiorcy powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarze (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. Zapis zdania poprzedzającego nie dotyczy konsumentów w zakresie, w jakim taka różnica zgodnie z prawem jest kwalifikowana jako wada towaru.

 

§ 7 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), w dalszej części „RODO”, dane osobowe podane przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym Konta lub podczas procesu składania Zamówienia są przetwarzane przez PetAnimal sp. z o.o. ul. Parkowa 124, 32-091 Masłomiąca, NIP 5130270858 REGON 38850861100000, Numer rejestrowy BDO: 000558250, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury założenia Konta Usługobiorcy albo złożenia Zamówienia jest podanie przez Usługobiorcę jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia, jego realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę będą przetwarzane do następujących celów:
  • założenia i prowadzenia Konta w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
  • realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
  • rozpatrywania ewentualnych reklamacji produktów zakupionych w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
  • komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
 4. Okres przechowywania danych osobowych:
  • w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia, dane te będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  • w przypadku założenia Konta w serwisie internetowym, dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych. Dane osobowe Usługobiorców mogą być udostępniane naszym pracownikom i kontrahentom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zamówienia. Do danych osobowych Usługobiorców mogą mieć dostęp nasi kontrahenci, tacy jak: podmioty prowadzące obsługę księgowo-rachunkową, podmioty wykonujące usługi hostingowe i informatyczne, podmioty wykonujące usługi wysyłki produktów.
 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W tym celu powinien skontaktować się z PetAnimal sp. z o.o. na adres: ul. Parkowa 124, 32-091 Masłomiąca, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 6. Opcjonalnie Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym petsdiet.pl. W takim przypadku Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez PetAnimal sp. z o.o. w celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Usługobiorcy informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w dowolnym momencie anulowana poprzez wysłanie takiej prośby na adres [email protected] lub posługując się odpowiednim linkiem umieszczonym na końcu każdego przesłanego e-maila.
 7. Każdy Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca oświadcza, że dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych Usługobiorców.

 

§ 8 Postanowienia końcowe. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.petsdiet.pl.
 2. Regulamin jest dostępny dla Usługobiorców na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem: www.petsdiet.pl/sklep/regulamin.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie opublikowania ich pod adresem internetowym: www.petsdiet.pl/sklep/regulamin.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.petsdiet.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 5. Usługodawca dokłada starań, aby informacje handlowe na stronie internetowej były prawidłowe i aktualne, mają one jednak charakter informacyjny.
 6. Strona internetowa Sklepu internetowego, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafiki stanowią wyłączną własność PetAnimal sp. z o.o. oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 8. Konsumentom przysługuje ustawowa rękojmia za wady towaru. Przedsiębiorcom zostaje udzielona maksymalnie roczna rękojmia na dany Towar, ale nie dłuższa niż do dnia upływu daty przydatności do spożycia danego Towaru.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez Usługobiorców praktyki żywieniowe zwierząt.
 10. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r., Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.